مانیاد ترانۀ زندگیم

1

 

 

مادرانه هایم را برایت می نویسم, از اولین های من و تو تا بی نهایت